Actievoorwaarden sms-acties | WereldOuders

Actievoorwaarden sms-acties

WereldOuders houdt af en toe sms-acties, waarbij deelnemers eenmalig aan WereldOuders kunnen doneren. 

Tijdens deze acties roepen we Nederlanders op een sms te sturen naar 4333. Voor zo'n sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Wij sturen een dank-sms als antwoord. Daarmee wordt eenmalig het gedoneerde bedrag doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer. Daarnaast sturen wij een link mee in de bevestiging sms. Je kunt eventueel in de chat die volgt aangeven of je meer wilt weten over de projecten van  WereldOuders en of wij je mogen benaderen of niet.

In tijden van bijzondere campagnes en acties vragen wij om een speciaal woord of emoji te sms'en naar 4333. Op dit moment is de campagne #keepdreamsalive actief waarin WereldOuders oproept op een virtuele ballon emoji te doneren waarmee de organisatie zich inzet voor een leven in veiligheid, dromen en kansen voor kwetsbare kinderen in deze regio. Door een digitale ballon emoji, ter waarde van € 3,00, te sms’en naar 4333, kan men het werk van WereldOuders op een unieke manier steunen en helpt men mee de kinderen in Latijns-Amerika weer een toekomst te geven.

Artikel 1. Algemeen

- De sms-actie is georganiseerd voor deelnemers van 16 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
- Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
- WereldOuders behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
- Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Artikel 2. Gebruik gegevens

- Alle gegevens die WereldOuders verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 
- De gegevens worden verzameld ten behoeve van WereldOuders. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden. 
- WereldOuders zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van WereldOuders, en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van WereldOuders. 
- WereldOuders is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties. 
- Eventuele commerciële mailings van WereldOuders worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

- WereldOuders, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
- Meer specifiek zijn WereldOuders, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk: 
- Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade. 
- Voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie. 
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan. 
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 4.  Overig
- Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
- Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WereldOuders een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 5.  Spelregels

- Een deelnemer doet mee aan een sms-actie van WereldOuders door een sms met een aan deze actie verbonden woord of emoji te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een sms. Met deze sms zal eenmalig het bedrag van de donatie bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.  
- De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn exclusief de telefoonkosten. 
- Dit is geen abonnementsdienst. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan je ouders.
- Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
- Voor het uitvoeren van deze dienst werkt WereldOuders samen met Geef Mobiel. Geef Mobiel is onderdeel van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen, de landelijke branchevereniging voor Goede Doelen, VFI (Goede Doelen Nederland).  Deze sms-dienst voldoet aan de SMS gedragscode en de Reclamecode sms-dienstverlening.
- Het bedrag wordt rechtstreeks aan WereldOuders afgedragen. De opbrengsten voor WereldOuders zijn als volgt: je donatie (inclusief btw) minus de kosten van de operators inclusief btw (+/- 12 %).

Stichting WereldOuders
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum

Wil je na een sms-actie niet door ons gebeld worden? Als je je telefoonnummer mailt naar Info@wereldouders.nl, halen wij het uit ons systeem. 

Januari 2019

Nuestros Pequeños HermanosPartner van Nuestros
Pequeños Hermanos (NPH)

Back to top